Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ve zkratce (pro obyčejné lidi wink)

Registrovat se může způsobilá osoba starší 18 let žijící v České republice. Každá osoba se může registrovat pouze jednou.

Za registraci získáte vstupní bonus 25,-Kč.

Před nákupem musíte být registrovaní a přihlášení ke svému účtu. Nesmíte mít zakázáno používání cookies.

Z nákupu Vám vrátíme část peněz zpět, tzv. cashback, v % nebo v pevné částce.

Odměna je počítána z ceny bez DPH a poštovného. Toto se děje automaticky, bez zásahu lidského faktoru. Vyplatíme vám (Spotřebiteli) slevu z částky, kterou obdržíme jako provizi za nákup nebo objednávku uskutečněnou vámi u Prodávajícího nebo poskytovatele služby. Pokud nám Prodávající nebo Poskytovatel služby z nějakého důvodu nevyplatí odměnu, nemůže být připsána ani vám.

Další odměnu získáte za přivedení nového zákazníka. Jednorázově 25,-Kč - bude Vám připsáno po uskutečnění jeho prvního nákupu. Stálá odměna – z každého nákupu 10% z jeho odměny. Počet nových zákazníků, které přivedete, není nijak omezen.

Minimální částka pro výplatu, kterou Vám pošleme na váš bankovní účet, je stanovena na 100,-Kč.

Minimálně 1x za rok musíte provést nákup přes SnadnýProfit.cz, jinak budou nevyplacené bonusy a slevy expirovány.

Vámi uvedené osobní údaje nikomu nesdělujeme.

 

Pokud vám toto nestačí, přečtěte si Obchodní podmínky v plném znění (viz dole). Vždy se budeme snažit Vám vyjít vstříc. Při poctivém dodržení výše uvedených podmínek by nemělo dojít k žádným problémům.

 

Obchodní podmínky v plném znění (pro šťouraly smiley)

 1.            Všeobecná ustanovení

 1.1 Provozovatelem internetového portálu SnadnyProfit.cz (dále jen „Portál SnadnyProfit.cz“) je Tomáš Vacek, (dále jen „Poskytovatel“). Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na Portálu SnadnyProfit.cz. Portál SnadnyProfit.cz je internetovou stránkou s adresou www.snadnyprofit.cz, jejímž prostřednictvím je služba cashback poskytována, a skládá se z informací, služeb, obsahu a transakčních funkcí poskytovaných Poskytovatelem, jeho smluvními partnery či jinými třetími stranami. Součástí Portálu SnadnyProfit.cz je zejména katalog odkazů (linků) směřujících na (externí) internetové stránky prodávajících nebo poskytovatelů služeb a jeho uživatelská část.

 1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem ohledně služby definované a poskytované Poskytovatelem pod označením „Cashback“, jak je vymezena níže. Na Všeobecné obchodní podmínky je Spotřebitel dostatečným způsobem před vlastní registrací upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou stanoveny obecně bez vztahu ke konkrétnímu Spotřebiteli a nediskriminačním způsobem při zachování rovného zacházení se všemi Spotřebiteli v České republice. Poskytovatel poskytuje službu cashback pouze za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 1.3 Akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek, která předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby, Spotřebitel vyslovuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku (elektronické pošty) pro uzavření smlouvy, jakož i pro veškeré její změny a zrušení a při veškeré související komunikaci s Poskytovatelem.

 1.4 Uživatelem služby cashback a Portálu SnadnyProfit.cz může být pouze osoba, která splňuje definici Spotřebitele.

  

2. Definice a interpretace

 2.1 Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny význam definovaný níže v tomto ustanovení.

Bonusy: představují finanční částky přidělované případně Poskytovatelem Spotřebiteli v souvislosti s Registrací, Doporučením a využíváním Portálu SnadnyProfit.cz; jejich přidělení a výplata se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Cookies: znamená malé množství dat, které internetový server pošle internetovému prohlížeči, který je uloží na počítači Spotřebitele. Při každém dalším přístupu Spotřebitele k témuž serveru posílá prohlížeč tato data internetovému serveru. Tímto způsobem je zajištěna autentizace Spotřebitele přistupujícího k internetovému serveru Portálu SnadnyProfit.cz.

Katalog je seznam odkazů (linků) a informací o prodávajících a poskytovatelích služeb (provozovatelů internetových obchodů), kteří jsou ve smluvním vztahu s Poskytovatelem.

Kupní cena nebo cena služby znamená finanční částku v zákonných penězích České republiky, včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Spotřebitel koupí zboží nebo získá službu od Prodávajícího nebo poskytovatele služby uvedeného v Katalogu.

Nápověda je návodem na používání Služby umístěným na Portálu SnadnyProfit.cz.

Prodávajícím nebo poskytovatelem služby se rozumí podnikatel se sídlem nebo místem podnikání v České republice nebo mimo ní, který je provozovatelem internetového obchodu nebo obdobného systému umožňujícího vzdálenou nabídku a nákup zboží nebo nabídku, objednávku či poskytování služeb, který je smluvním partnerem Poskytovatele, poskytuje svým jménem a na svůj účet zboží nebo služby Spotřebiteli a informace, o jehož internetovém obchodě jsou uvedeny v Katalogu na Portálu SnadnyProfit.cz.

Profil Spotřebitele představuje uživatelskou část Portálu SnadnyProfit.cz, která je přístupná Spotřebiteli po zadání Přístupových údajů.

Přístupové údaje jsou jedinečné uživatelské jméno a heslo pro přístup k Profilu Spotřebitele. Spotřebitel nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití.

Registrací se rozumí pravdivé vyplnění všech údajů vyžadovaných registračním formulářem umístěným na Portálu SnadnyProfit.cz provedené Spotřebitelem a následné odeslání vyplněného formuláře ke zpracování Poskytovateli a její následná aktivace. Spotřebitel má možnost před vlastním odesláním vyplněného registračního formuláře zkontrolovat a případně změnit či opravit jím vyplněné údaje.

Sleva představuje finanční částku v zákonných penězích České republiky vypočtenou z Kupní ceny nebo ceny služby bez DPH, která může být v Katalogu vyjádřena procentem nebo pevnou částkou. Pro stanovení výše Slevy je rozhodující výše uvedená v Katalogu v den uskutečnění nákupu nebo objednání služby.

Službou se rozumí služba cashback, která představuje činnost Poskytovatele směřující k zajištění Slevy z Kupní ceny nebo ceny služby, kterou Spotřebitel zaplatil Prodávajícímu nebo poskytovateli služby, a to za podmínek specifikovaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Služba je Spotřebiteli poskytována bezplatně a s ohledem na její bezúplatný charakter je Služba nabízena pouze fyzickým osobám splňujícím definici Spotřebitele.

Smlouvou o poskytování Služby je smlouva uzavřená mezi Spotřebitelem na jedné straně a Poskytovatelem na straně druhé ohledně služby cashback. Registrace Spotřebitele představuje návrh Smlouvy o poskytování Služby, kdy fyzická osoba splňující definici Spotřebitele projeví zájem o uzavření Smlouvy o poskytování Služby za podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Aktivaci Registrace Spotřebitel provede prostřednictvím kliknutí na odkaz umístěný v e-mailové zprávě zaslané mu Poskytovatelem, kterým je z jeho strany potvrzena Registrace Spotřebitele (a tím jeho souhlas s návrhem Smlouvy o poskytování Služby). Samotná Smlouva o poskytování Služby je uzavřena momentem aktivace Registrace Spotřebitelem. Smlouva o poskytování Služby je s ohledem na právní povahu Spotřebitele považována za spotřebitelskou smlouvu se všemi důsledky z toho plynoucími. Po jejím uzavření je Poskytovatelem archivována za účelem jejího splnění, přičemž její obsah je důvěrný (není přístupná třetím osobám).

Spotřebitelem je zletilá a k právním úkonům plně způsobilá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která na základě svého svobodného rozhodnutí provedla Registraci prostřednictvím Portálu SnadnyProfit.cz, bez výhrad vyslovila souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, se kterými se řádně seznámila, a se kterou Poskytovatel uzavřel Smlouvu o poskytování Služby, a která při uzavírání a plnění Smlouvy o poskytování Služby (jakož i smluv s jednotlivým Prodávajícím nebo poskytovatelem služby) nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel tak má při využívání služby Poskytovatele právní postavení spotřebitele.

Partner je Spotřebitel, který propaguje Portál SnadnyProfit.cz. Za přivedení Podpartnera získá přátelskou odměnu z každého jeho nákupu, který Podpartner provede přes Portál SnadnyProfit.cz. Partner může zaregistrovat neomezené množství Podpartnerů.

Podpartner je osoba, která se registruje na Portálu SnadnyProfit.cz na základě doporučení partnera.

 2.2 Členění těchto Všeobecných obchodních podmínek a zařazení nadpisů je prováděno pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo výklad těchto Všeobecných obchodních podmínek a jejich jednotlivých ustanovení.

 2.3 Pojmy v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nedefinované se vykládají shodně jako termíny používané právním řádem České republiky v souladu s právem Evropské unie, a není-li jich, pak podle jejich obvyklému významu v dotčeném prostředí s přihlédnutím k dobré víře Spotřebitele a Poskytovatele.

  

3. Smlouva o poskytování Služby a Všeobecné obchodní podmínky

 3.1 Odesláním vyplněného registračního formuláře Spotřebitel výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem. Objednávku a nákup zboží či služeb lze uskutečnit pouze prostřednictvím Profilu Spotřebitele na Portálu SnadnyProfit.cz.

 3.2 Smlouva o poskytování Služby je uzavírána v českém jazyce.

 3.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na Portálu SnadnyProfit.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Pro Spotřebitele jsou závazné vždy platné a účinné Všeobecné obchodní podmínky ve znění uveřejněném na Portálu SnadnyProfit.cz v den odeslání objednávky zboží či služeb Spotřebitelem Prodávajícímu nebo poskytovateli služby. Svůj případný nesouhlas s provedenou změnou Všeobecných obchodních podmínek musí Spotřebitel vyjádřit zasláním e-mailu Poskytovateli na e-mailovou adresu info@snadnyprofit.cz, a to nejpozději do 14 dnů od zveřejnění změněných Všeobecných obchodních podmínek. Vyslovení nesouhlasu se změnou Všeobecných obchodních podmínek se současně považuje za odstoupení od Smlouvy.

  

4. Registrace Spotřebitele

 4.1 Registrace předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby. Registrace je určena výlučně pro fyzické osoby splňující definici Spotřebitele. Pro úspěšnou registraci je Spotřebitel povinen do registračního formuláře pravdivě a úplně vyplnit všechny údaje označené Poskytovatelem jako povinné. Tyto údaje slouží k identifikaci Spotřebitele jako smluvní strany a k řádnému plnění Smlouvy o poskytování Služby Poskytovatelem.

 4.2 Jedna fyzická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou a její uživatelské jméno je jedinečné.

 4.3 Registrace je dokončena její aktivací. Aktivaci provede Spotřebitel kliknutím na odkaz (link) umístěný v e-mailové zprávě zaslané Poskytovatelem Spotřebiteli, prostřednictvím níž je potvrzena registrace Spotřebitele.

 

5. Uzavření smlouvy a její obsah

 5.1 Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem aktivace Registrace Spotřebitelem. Potvrzení o uzavření Smlouvy o poskytování Služby je Spotřebiteli sděleno prostřednictvím internetové stránky, která se zobrazí po kliknutí na odkaz, kterým Spotřebitel provádí aktivaci Registrace. Spotřebitel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zahájil poskytování Služby ihned po uzavření Smlouvy o poskytování Služby.

 5.2 Jedna fyzická osoba může uzavřít pouze jednu Smlouvu o poskytování Služeb a využívat pouze jeden Profil Spotřebitele.

 5.3 Předmětem Služby je činnost Poskytovatele směřující k  získání Slevy, která je podmíněná řádným a úplným uhrazením Kupní ceny nebo ceny služby Spotřebitelem Prodávajícímu nebo poskytovateli služby a zaplacením provize Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli. Při splnění všech uvedených podmínek je Sleva za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách vyplacena Spotřebiteli. Poskytovatel vyplatí Spotřebiteli Slevu z částky, kterou obdrží jako provizi za nákup nebo objednávku uskutečněné Spotřebitelem u Prodávajícího nebo poskytovatele služby.

 5.4 Poskytovatel není ani prodejcem ani dodavatelem zboží a služeb nabízených kterýmkoliv Prodávajícím nebo poskytovatelem služby uvedeným v Katalogu. Obsahem Služby proto není mj. zajištění samotné transakce mezi Spotřebitelem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby. Poskytovatel a Spotřebitel konstatují, že se jedná výhradně o vztah mezi Spotřebitelem a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby a Poskytovatel tudíž neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb, neručí za splnění závazků z transakce uskutečněné Spotřebitelem s Prodávajícím nebo poskytovatelem služby, ani nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s touto transakcí ani není subjektem povinností, které z takovéto transakce pro její strany vyplývají.

 5.5 Poskytovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za zboží nebo služby, které budou poskytnuty Spotřebiteli ze strany Prodávajícího nebo poskytovatele služby, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Spotřebitel bere na vědomí, že některé zboží nebo služby mohou být případně nebezpečné. Spotřebitel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb. Poskytovatel rovněž neposkytuje Spotřebitelům žádné poradenské služby týkající se zboží nebo služeb nabízených Prodejcem nebo poskytovatelem služby. Informace na Portálu SnadnyProfit.cz nepředstavují (ani nemohou být vykládána jako) prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro jakýkoliv konkrétní účel.

 5.6 Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby veškeré informace uvedené v Katalogu byly aktuální a odpovídaly skutečnosti, Poskytovatel však přesto neodpovídá za jejich úplnou správnost a pravdivost. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího oznámení informace v Katalogu doplňovat, měnit a odstraňovat.

 5.7 Následující podmínky pro poskytování Služby musí být splněny současně:

(I) Spotřebitel musí být přihlášen ke svému Profilu Spotřebitele; a

(II) Spotřebitel využije k přístupu na internetové stránky Prodávajícího nebo poskytovatele služby odkaz (link) umístěný v Katalogu na Portálu SnadnyProfit.cz; a

(III) Spotřebitel uskuteční nákup nebo objednávku zboží či služeb svým jménem na svůj účet; a

(IV) Prodávající nebo poskytovatel služby musí transakci zaznamenat, potvrdit a vyplatit provizi z tohoto nákupu nebo objednávky Poskytovateli; a

(V) Spotřebitel nemá zakázáno používání Cookies ve svém internetovém prohlížeči a provedl opatření uvedená v Nápovědě.

 5.8 Poskytovatel vynaloží maximální úsilí, aby ve prospěch Spotřebitele dodatečně získal Slevu, Poskytovatel však neodpovídá za to, zda bude Sleva skutečně poskytnuta. Výše možné Slevy je závislá na podmínkách konkrétního Prodávajícího nebo poskytovatele služby a je orientačně uvedena v Katalogu na Portálu SnadnyProfit.cz. Skutečná výše Slevy je vždy odvislá od konkrétní transakce, Spotřebiteli je Sleva nejprve připsána v rámci Profilu Spotřebitele.

 5.9 Podmínky pro výplatu Slev a Bonusů (finančních prostředků připsaných Spotřebiteli v rámci Služby) jsou následující:

(I) výplata bude provedena pouze formou bezhotovostního převodu ve prospěch tuzemského bankovního účtu Spotřebitele.

(II) výplata se provádí výhradně v zákonných penězích České republiky;

(III) výplata bude provedena pouze v případě, že celková částka v Profilu Spotřebitele v době výplaty bude větší nebo rovna částce minimální výplaty (100 Kč). Pokud částka Slev a Bonusů za daný kalendářní měsíc nedosáhne minimální částky výplaty, dojde k jejímu převodu do následujícího období (ustanovení článků 5.10 (VIII) a 7.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek tímto nejsou dotčena);

(IV) náklady spojené s výplatou nese Spotřebitel;

(V) Spotřebitel je povinen udržovat své údaje v Profilu Spotřebitele, nutné pro výplatu, úplné a správné. Pokud vzniknou Poskytovateli náklady s opětovnou výplatou z důvodu chybných či neúplných údajů pro výplatu, může být částka k výplatě snížena rovněž o náklady spojené s jejím opětovným zasláním na účet či adresu Spotřebitele. Poskytovatel není odpovědný za zaslání výplaty Spotřebiteli, pokud údaje pro výplatu nebyly správné či úplné;

(VI) pokud Spotřebitel provede změnu údajů nutných pro výplatu finančních prostředků, bude případná výplata z bezpečnostních důvodů (ochrana Spotřebitele) odložena o deset dnů oproti původně plánovanému termínu výplaty.

(VII) Spotřebitel uvede jedinečné číslo bankovního účtu, které se nesmí shodovat s bankovním účtem žádného jiného Spotřebitele.

 5.10  K výplatě Slev, Bonusů či jiných finančních prostředků Spotřebiteli nedojde zejména pokud:

(I) Prodávající nebo poskytovatel služby neuhradil Poskytovateli provizi související s předmětnou transakcí Spotřebitele;

(II) provizi vyplacenou Poskytovateli Prodávajícím nebo poskytovatelem služby nelze propojit s žádným Profilem Spotřebitele (zejm. pokud Spotřebitel nebyl v době návštěvy internetových stránek Prodávajícího nebo poskytovatele služby přihlášen ke svému Profilu Spotřebitele);

(III) provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s Profilem Spotřebitele, který byl zrušen/odstraněn;

(IV) provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s transakcí označenou jako podvodná nebo pokud Spotřebitel porušil tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo obchodní podmínky Prodávajícího nebo poskytovatele služby;

(V) provize vyplacená Prodávajícím nebo poskytovatelem služby Poskytovateli je spojená s transakcí provedenou Spotřebitelem jménem nebo ve prospěch jiných osob;

(VI) dojde k odstoupení od smlouvy, na jejímž základě byla Sleva (a/nebo Bonus) připsána;

(VII) Spotřebitel neposkytnul součinnost nezbytnou pro realizaci výplaty finančních prostředků; nebo

(VIII) Spotřebitel v průběhu 12 měsíců od Registrace nebo od posledního nákupu zboží nebo služeb přes Portál SnadnyProfit.cz neuskuteční prostřednictvím Portálu SnadnyProfit.cz žádný nákup. V případě, že spotřebitel v průběhu 12 měsíců od Registrace nebo od posledního nákupu zboží nebo služeb přes Portál SnadnyProfit.cz neuskuteční prostřednictvím Portálu SnadnyProfit.cz žádný nákup, budou nevyplacené slevy a bonusy expirovány.

(IX) Spotřebitel používá vícero registrovaných účtů. Pro každý účet na SnadnyProfit.cz lze použít pouze jeden bankovní účet. V případě výplaty na již jednou použitý bankovní účet jiným spotřebitelem, budou stornovány veškeré bonusy související s novou registrací (zejm. vstupní bonus) nebo vzájemným doporučením (bonusy za doporučení příteli).

Finanční prostředky (Slevy a Bonusy) nevyplacené Spotřebiteli z výše uvedených důvodů se stávají majetkem Poskytovatele.

 5.11 Spotřebitelé jsou povinni přistupovat ke každému Prodávajícímu nebo poskytovateli služby a ke všem transakcím s těmito osobami se stejnou opatrností, jako kdyby vstoupili na jejich internetové stránky přímo. V režimu Služby smějí Spotřebitelé provádět veškeré nákupy zboží a služeb jen svým jménem a na svůj účet. Je věcí Spotřebitele sledovat své příjmy ze získaných vyplacených Slev a Bonusů pro účely daně z příjmů.

 5.12 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Spotřebitelem na straně jedné a Prodávajícím nebo poskytovatelem služby na straně druhé a Spotřebiteli již byla v souvislosti s touto transakcí poskytnuta Sleva a/nebo Bonus a provedena jejich výplata, takto vyplacené prostředky je Spotřebitel povinen bezodkladně vrátit Poskytovateli (a to nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy Poskytovatele).

 5.13 Spotřebitelé nesmí:

(I) provádět žádné transakce s Prodávajícím nebo poskytovatelem služby jménem někoho jiného (například nákup zboží za účelem získání Služby uvedení odesílací adresy někoho, kdo si jej neobjednal);

(II) platit za zboží či služby platebními prostředky jiných osob, které k nákupu nedaly svolení (například placení platební kartou jiné osoby, která nedala k nákupu svolení);

(III) zneužívat nabídek Prodávajícího nebo poskytovatele služby (například objednáním zboží či služeb pouze za účelem následného získání slevy a poté zrušení objednávky);

(IV) porušovat obchodní podmínky Prodávajícího nebo poskytovatele služby.

 5.14 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo zrušit nabídky v Katalogu.

 

6. Bonusy

 6.1 Poskytovatel je oprávněn přidělovat Spotřebitelům v souvislosti s Registrací a využíváním Portálu SnadnyProfit.cz Bonusy, které budou připsány Spotřebitelům v jejich Profilu Spotřebitele. Výplata Bonusů se řídí ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 6.2 Poskytovatel přidělí Spotřebitelům následující Bonusy:

(I) bonus ve výši 25,- Kč za registraci Spotřebitele na Portálu SnadnyProfit.cz;

(II) bonus ve výši 25,- Kč za doporučení Portálu SnadnyProfit.cz třetím osobám, pokud se rovněž zaregistrují na Portálu SnadnyProfit.cz. Bonusy mohou být vyplaceny pouze za doporučení jiných fyzických osob;

(III) Přátelská odměna. Partnerovi bude za každý nákup Podpartnera připsána Přátelská odměna ve výši 10% ze slevy připsané Podpartnerovi.

 (IV) další bonusy případně vyhlášené Poskytovatelem na internetových stránkách Portálu SnadnyProfit.cz.

  

7. Trvání Smlouvy o poskytování Služby a její ukončení

 7.1 Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou.

 7.2 Smlouvu o poskytování Služby lze ukončit dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, odstoupením od Smlouvy o poskytování Služby nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran. Vzájemné vypořádání bude provedeno do 60 dnů od ukončení Smlouvy o poskytování Služby, a to za podmínek specifikovaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud Spotřebitel v průběhu 12 měsíců od Registrace nebo od posledního nákupu zboží nebo služeb přes Portál SnadnyProfit.cz neuskuteční prostřednictvím Portálu SnadnyProfit.cz žádný nákup, budou nevyplacené slevy a bonusy expirovány.

 7.3 V případě výpovědi bude Smlouva o poskytování Služby ukončena k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

 7.4 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit v případě, že uživatel poruší ustanovení Smlouvy o poskytování Služby, resp. těchto Všeobecných obchodních podmínek, či jinak svým jednáním poškodí dobré jméno nebo oprávněné zájmy Poskytovatele nebo pověst Portálu SnadnyProfit.cz. V takovém případě má Poskytovatel nárok na náhradu škody a je oprávněn pohledávku z titulu náhrady škody započíst oproti případné pohledávce Spotřebitele na výplatu Slevy (Slev).

 7.5 Poskytovatel má dále právo odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby s účinky ke dni doručení odstoupení uživateli (s okamžitou účinností) jestliže se Portál SnadnyProfit.cz stane nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování Služby Poskytovatelem, Poskytovatel pozbude podnikatelské oprávnění k poskytování Služby, Spotřebitel požádá o odstranění svých osobních údajů z evidence Poskytovatele, nebo Spotřebitel v průběhu uplynulých 12 měsíců neuhradil řádně Kupní cenu nebo cenu služby. V případě odstoupení Smlouva o poskytování Služby zaniká dnem doručení odstoupení Spotřebiteli, resp. desátý den po odeslání odstoupení (prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou Spotřebitelem v jeho Profilu Spotřebitele).

 7.6 Spotřebitel je podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby (uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o poskytování Služby nebo v případě, že Poskytovatel provede změnu Všeobecných obchodních podmínek a Spotřebitel s takovou změnou vysloví nesouhlas.

 7.7 Současně s ukončením Smlouvy o poskytování Služby bude znepřístupněn a následně odstraněn příslušný Profil Spotřebitele.

 7.8 Výpověď či odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty – e-mailu.

  

8. Ochrana osobních údajů a podmínky užívání Portálu SnadnyProfit.cz

 8.1 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu budou poskytnuty Spotřebitelem, jsou důvěrné, budou použity pouze v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytnutí Služby a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě, s výjimkou případů spojených s platebním stykem (není-li v těchto Všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak). Spotřebitel dává poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu Smlouvy o poskytování služby, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel dále dává Poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely zasílání aktuálních informací o projektech Poskytovatele a jiných marketingových a obchodních sdělení Poskytovatele, jakož i pro účely vnitřní analýzy Poskytovatele, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 8.2 Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům,  právo na jejich opravu a právo žádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Spotřebitel má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje Spotřebitele jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění). Veškeré údaje získané od Spotřebitelů nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou příslušného Prodávajícího nebo poskytovatele služby.

 8.3 Přístup a používání veřejně přístupných částí Portálu SnadnyProfit.cz je bezplatné. Spotřebitel je odpovědný za udržení svých Přístupových údajů v tajnosti.

 8.4 Spotřebitel nese odpovědnost za přístroje, jež používá k internetovému přístupu (telefon, osobní počítač apod.). Spotřebitel rovněž nese veškeré náklady spojené s připojením k Internetu, zejména s přístupem k Portálu SnadnyProfit.cz. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Spotřebitele během využívání služeb Portálu SnadnyProfit.cz. Spotřebitel dále bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k Portálu SnadnyProfit.cz omezen nebo přerušen. Pokud se stanou internetové stránky Portálu SnadnyProfit.cz z technických důvodů nedostupné, Poskytovatel se bude snažit provoz stránek co nejdříve obnovit, především pokud je důvod nepřístupnosti internetových stránek pod jeho kontrolou. Poskytovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetových stránek Portálu SnadnyProfit.cz.

 8.5 Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění, je oprávněn vykonávat majetková práva k obsahu Portálu SnadnyProfit.cz. Obsah Portálu SnadnyProfit.cz nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Poskytovatele.

 8.6 Poskytovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah Portálu SnadnyProfit.cz k zajištění chodu portálu. Poskytovatel neodpovídá za obsah, který Spotřebitel, jiný oprávněný či neoprávněný uživatel může zveřejnit na Portálu SnadnyProfit.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s platnými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný.

 8.7 Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v diskusním fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny bez vědomí Spotřebitele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na Portálu SnadnyProfit.cz (v diskusních fórech, skupinách, chat místnostech nebo jinde) se považuje za veřejnou. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na Portálu SnadnyProfit.cz Spotřebitel poskytuje Poskytovateli právo používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.

 

9. Závěrečná ustanovení

 9.1 Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem se řídí právními předpisy České republiky.

 9.2 Smluvní vztahy Poskytovatele a Spotřebitele, které výslovně neupravuje Smlouva o poskytování Služby nebo tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 9.3 Pokud se jakékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel a Spotřebitel se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jako celkem.

 9.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 3. prosince 2015.

 Copyright © 2015 | snadnýprofit
| optimalizace pro vyhledávače


programed by